English  |  Deutsch  |  Fran├žais

Planschade en onteigening

Schade
Plannen van anderen kunnen leiden tot schade als ze de bestaande situatie van een gebouw of locatie dusdanig wijzigen, dat waardevermindering optreedt. Plannen kunnen ook leiden tot onteigening of ontbinding van pacht- of huurovereenkomsten, soms met gedwongen bedrijfsbeëindiging. Dan is sprake van schade en is schadeloosstelling aan de orde.


Schadeberekening en -vergoeding
De wettelijke basis voor schadeloosstelling is helder maar per situatie wordt bepaald wat redelijk en billijk is. ToornendPartners kan dat aangeven, onderbouwd met transparante uitgangspunten en berekeningen. Wij beschikken over deskundigheid en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed en kennen de soms tegenstrijdige belangen van partijen die daarbij spelen. Wij objectieveren subjectieve elementen zodat deze meetbare proporties krijgen.

 

Aanpak en inhoud
Wij adviseren over de te doorlopen stappen, de uitgangspunten voor de schadeloosstelling en wij maken de gedetailleerde en gespecificeerde berekening van hetgeen een redelijke en billijke vergoeding is voor een volledige schadeloosstelling. Langlopende gerechtelijke procedures zijn soms onvermijdelijk, maar vaak wordt een minnelijke regeling getroffen. De strategie voor het onderhandelingstraject is onderdeel van ons advies. Wij ondersteunen en begeleiden onze opdrachtgevers bij het sluiten van overeenkomst(en) ter vastlegging van de bereikte resultaten.

 

Belangenbehartiging
ToornendPartners behartigt het belang van de opdrachtgever. Op nadrukkelijk verzoek van beide partijen, kunnen wij ook voor hen sa¬men optreden als onafhankelijke derde.